1401/04/01
تجلیل از فعالین قرآنی مرکز بهداشت سیب و سوران
تجلیل از فعالین قرآنی مرکز بهداشت سیب و سوران
تجلیل از فعالین قرآنی مرکز بهداشت سیب و سوران
1401/03/31
بهورزان جزء ارزشمندترین نیروهای تیم سلامت
بهورزان جزء ارزشمندترین نیروهای تیم سلامت
1401/03/23
برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سیب
برگزاری جلسه کارگروه سلامت و امنیت غذایی شهرستان سیب
1401/03/19
جلسه شورای بهورزی در مرکزبهداشت شهرستان سیب و سوران
جلسه شورای بهورزی در مرکزبهداشت شهرستان سیب و سوران
1401/03/17
پلمپ سه مکان کسب به دلیل فروش مواد دخانی
پلمپ سه مکان کسب به دلیل فروش مواد دخانی
1401/03/11
جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد دخانی نو پدید شامل پان، پان پراک، ناس، بی تی ،جم ، شیکر، و...
جمع آوری و پلمپ مراکز فروش مواد دخانی نو پدید شامل پان، پان پراک، ناس، بی تی ،جم ، شیکر، و...
1401/02/31
بازدید معاونت توسعه مدیریت منابع ، مدیر بودجه، سرپرست معاونت بهداشتی
بازدید معاونت توسعه مدیریت منابع ، مدیر بودجه، سرپرست معاونت بهداشتی